Осы жерде сыбайлас жемқорлық фактісі туралы хабарлауды қалдыра аласыз.
Здесь вы можете оставить сообщение о факте коррупции.


Немесе электронды пошта бойынша хабарлауды жібере аласыз:
Или Вы можете отправить сообщение по электронной почте:
corruption@kspi.kz

© 2020